Trekking routes in and around Mandi

There are many treks that are in and around Mandi that attract many adventure junkies like:

1.Lohardi (Chhota Bhangal) – Dena Sar (Chuhar) return via Lohardi or Thalatu Khod (Chuhar)

(50 km, 3 days )

 

2. Thaltu Khod – Denasar – Lohardi   (50 km, 3 days)

 

3. Tinnu Nallah-Kadaun (Kullu) via Sudhar – Silh Badhani – Burang Narayan – Bhuvu Jot  (70 km, 4 days)

 

4. Baggi – Prashar – Jawalapur     ( 30 km, 2 day )

 

5. Hanogi – Prashar via Bahandi or Hanogi – Bahanda – Kandha – Jawalapur   (40 km, 3 days)

 

6. Thatta – Prashar – Baggi or Jawalapur    (30 km, 2 days)

 

7. Rohanda – Kamru Nag – Shikari – Janjehli    ( 80 km, 4 days)

 

8. Pandoh – Kalhani – Sarachi – Bhatki Dhar – Paga Chanogi – Shilhi Baggi – Lamba Thach  (80 km, 4 days)

 

9. Janjehli – Shikari – Sanarli – Karsog  (50 km, 2 days)

 

10. Slappar – Seri Kothi – Balg – Doghri – Haraboi – Sojha – Sarour – Tattapani  (80 km, 4 days)

 

11. Marhi – Kamlah Garh – Saklana – Dharampur   (40 km, 2 days)

 

12.Beer Ahju – Billing – Chhota Bhangal -Pallachak – Panikartu – Thamsarjot – Bara Bhangal  (70 km, 4 days)

 

13. Janjehli – Magru Gala – Chhatri – Rana Bagh – Swar – Aani  (60 km, 3 days)

 

14. Janjehli – Bhulah – Narain Garh – Shikari – Kamru Nag – Rohanda  (80 km,  4 days)

 

15. Janjehli – Budha Kedar – Shikari – Narol – Bagshyad  (70 km, 3 days)

 

16. Gadda Gusaaini – Thachh-Madho Garh – Sakraini Dhar – Tungasi Garh – Janjehli   (60 km, 3 days)

 

17. Thalout – Thachi – Nalbagi – Khola Nall – Hanogi  (50 km, 3 days)

 

18.Chail Chowk – Tunna – Kamru Nag – Devi Darh- Shikari Darh – Budha Kedar – Janjehli – Jarol – Jiuni – Dhar Khaj – Seraj – Bara – Pandoh  (125 km, 5 days)

 

19. Chail Chowk – Kamru Nag – Devi Darh – Shikari Devi – Janjehli – Chhatri – Kholi Khad – Gadda Gussaini – Jubhi Banjar  (125 km, 5 days)

 

20. Gharahan – Prashar – Baggi – Batheri – Ropa – Silh Badhani – Thaltu Khod – Barot  (100 km, 5 days)

 

21. Chuhar – Gharahan – Neul – Prashar – Baggi – Batheri – Balh Tikkar – Silh Badhani – Thaltu Khot – Barot  (160 km, 8 days)

 

Also, check out:

Mandi:

Information on Mandi

Mandi

Tourism in Mandi

Trekking routes in & around Mandi

Rewalsar Lake

Prashar Lake

Malana village

Chandrakhani Pass

Naggar

Lahaul & Spiti Valley:

About Lahaul and Spiti Valley

Culture & Religion in Lahaul & Spiti Valley

Festivals in Lahaul & Spiti Valley

History of Lahaul and Spiti Valley

How to get to Lahaul and Spiti Valley

Lahaul and Spiti Valley

Tourism in Lahaul & Spiti Valley

Treks around the Lahaul & Spiti  Valley

About Jispa

About Kaza

Attractions In and Around Kaza

Chandra Taal

Baralacha  La Pass

Kullu:

About Kullu

Attractions In and Around Kullu

Climate Of Kullu

Festivals In Kullu

Geography of Kullu

History of Kullu

How to get to Kullu

Information on Kullu

About Beas River

Beas Kund

Beas Kund Trek Map

Indrasen Peak

Bijli Mahadev

Rohtang Pass

Bhrigu-Lake-Trek-Map

Brighu Lake

Pin Parvati Trekking Map

Pir Panjal range

Solang valley

Manali:

About Manali

Attractions in and around Manali

Geography of Manali

History of Manali

How to get to Manali

How to Reach Manali

Information on Manali

Manali-Leh Highway

Places to visit in Manali

Outdoor activities in Manali

Treks in and around Manali

Rohtang Pass

Brighu Lake

Solang valley

 

Treks and Trek maps:

Beas Kund Trek Map

Bhrigu-Lake-Trek-Map

Chanderkhani Pass-Malana Trek Map

Chanderkhani Trekking Map

Chenab Lake Trek

Hampta Circular Trek Map

Hampta Pass Trek Map

Lamadugh Trek Map

Pin Parvati Trekking Map

Trekking in Himachal – Hampta Pass

Trekking routes in & around Mandi

Treks around the Lahaul & Spiti  Valley

Treks in and around Manali

Hampta Pass:

About Hampta Pass

How to get to Hampta Pass

Information on Hampta Pass

Other links:

About Chenab River

Chatru

Dhauladhar Range

Himachal Pradesh Information

Kunzum pass

Mt. Deo Tibba East Face Map